Jedáleň

Vedúca školskej jedálne

Anna Kadlecová
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore
tel. číslo: 033/558 33 94

Hlavná kuchárka

Martina Bočková

Pomocná kuchárka

Helena Kajdačiová

Odhlásenie zo stravy

Odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred najneskôr do 16:00 hod. osobne, telefonicky alebo emailom: chorobnost.msopoj@gmail.com. V pondelok, v deň neprítomnosti dieťaťa, do 7,00 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá. Zákonný zástupca si stravu dieťaťa môže vyzdvihnúť v školskej jedálni v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v čase od 11,30hod. do 12,00 hod.

Stravné
Desiata 0,38€
Obed 0,90€
Olovrant 0,26€
Spolu 1,54€

Režijné náklady: 5€ za mesiac

Spôsob úhrady: 38€ mesačne - trvalý príkaz/poštová poukážka

Termíny úhrady: 30.dňa v mesiaci

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0040 5091 6859