Rada školy

Rada školy je zriadená podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania; plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Členmi rady školy sú dvaja zvolení zástupcovia rodičov (Mgr. Lucia Franka, Katarína Palenčárová),jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy (Bc. Ivana Šeregová), jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy (Martina Bočková) a jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa školy (Mgr. Barbara Bartovičová). Predsedkyňou RŠ je Bc. Ivana Šeregová (seregova.ivanka@gmail.com).