Školský vzdelávací program

MATERSKÁ ŠKOLA OPOJ 247, 919 32 OPOJ


ŠKOLSKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM


VESELÉ DETI 

2019-2022

Vydala: 

Bc. Nikola GašparovičováNázov ŠkVP:

VESELÉ DETI

Adresa materskej školy:

Materská škola Opoj 247,

919 32 Opoj

Kontakt:

Email: msopoj@gmail.com

Tel.: 033/5583394

Zriaďovateľ:

Obec Opoj, Opoj 1, 919 32

Stupeň vzdelania:

Predprimárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia:

Niekoľkoročná dochádzka

Forma výchovy a vzdelávania:

Celodenná

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Predložený zriaďovateľovi:

...........2019

Prerokovaný v pedagogickej rade:

...........2019

Prerokovaný v rade školy:

...........2019

Vydaný dňa:

.......... 2019


OBSAH

 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
 2. Stupeň vzdelania
 3. Vlastné zameranie školy
 4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
 5. Vyučovací jazyk
 6. Učebné osnovy a východiská plánovania
 7. Materiálno – technické a priestorové podmienky
 8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

ÚVOD

          Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
 • Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov. Poslaním materskej školy je pomáhať deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické a fyzické zdravie a viesť ich k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, ľuďom, svetu a poznávaniu.

Vlastné ciele:

Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe diskusie pedagogických zamestnancov.

 • Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi a uľahčiť mu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie.
 • Obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície pri štedrovečernom stole, vianočné koledy, zvyky na Fašiangy, Veľkonočné zvyky a tradície,...). Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti:
 • poznať kultúrne tradície našich predkov,
 • pestovať a rozvíjať cit ku kráse a k tradičnému uchovávaniu dedičstva našich predkov,
 • posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám.
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe a umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. Taktiež vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťažných športových podujatí, aby deti považovali šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu.
 • Chápať potrebu ochrany životného prostredia, a to prostredníctvom vytvárania nových vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu. Na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej.
 • Formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebahodnotenie a sebaakceptáciu. Uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, primerane niesť zodpovednosť za svoje konanie, vedieť sa slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných.
 • Prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy rodič - učiteľ konzultáciami, poradenstvom, spoluprácu rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí (Mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Karneval, slávnostná rozlúčka k príležitosti ukončenia dochádzky v MŠ, zasadnutia rodičovského združenia,...)

2. Stupeň vzdelania, spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti a je pripravené na vstup do základnej školy. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti. Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy:

 • komunikačných kompetencií,
 • matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,
 • digitálnych kompetencií,
 • kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
 • sociálnych a personálnych kompetencií,
 • občianskych kompetencií,
 • pracovných kompetencií.

Predprimárne vzdelanie v materskej škole ukončuje dieťa:

 • spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť,
 • ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré dieťa obdrží na slávnostnej rozlúčke k príležitosti ukončenia dochádzky v MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole: 

Slávnostná akadémia za účasti zákonných zástupcov detí, starostu obce a zamestnancov materskej školy sa spravidla uskutočňuje koncom kalendárneho mesiaca jún, príslušného školského roka. V prvej časti sa prihovorí deťom a pozvaným hosťom riaditeľka a triedna učiteľka predstaví jednotlivo každé dieťa. Rozlúčka je spojená s vystúpením detí so slávnostným programom, odovzdávaním osvedčenia o predprimárnom ukončení, darčekov od pani učiteliek pre predškolákov a pohostením od rodičov. Predškoláci po rozlúčkovej slávnosti vystavia v obci (vo výklade miestneho obchodu) svoje triedne tablo.

3. Vlastné zameranie školy

 • Snahou našej materskej školy je vytvoriť prostredie s priaznivou klímou a s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. Inkluzívnym vzdelávaním úzko spolupracovať s rodičmi, externými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi. Víziou našej materskej školy je vytvoriť optimálny súbor podmienok pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.
 • Do výchovno - vzdelávacej činnosti začleňujeme aj rôzne exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí. Zážitkovou formou rozvíjame u detí vzťah k hodnotným umeleckým dielam.

Zameraním našej materskej školy je:

 • Pohybom k zdraviu

Viesť deti k zdravému životnému štýlu, posilneniu zdravia prostredníctvom pohybu, pohybových aktivít, turistických vychádzok, zdravého stravovania, starostlivosti o svoje zdravie a poznania svojho tela.

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú jarné a jesenné turistické vychádzky do prírody, zimná sánkovačka (stavanie snehuliakov - a iné podľa poveternostných podmienok), letná olympiáda v MŠ ku dňu otcov... Vypracovali sme si – „Plán proti obezite“, ktorý je zameraný na podporu pohybu detí v MŠ, ktorý chceme naďalej rozširovať.

 • Ochrana prírody

Viesť deti k ochrane prírody, učiť ich spoznávať jej krásu, vnímať a vyjadrovať svoje pocity vo vzťahu k okoliu a naučiť ich niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. Deti učíme separovať odpad, nabádame ich ekologicky myslieť a správať sa zodpovedne. Výrobou vtáčích búdok a pravidelným prikrmovaním vtáčikov počas zimného obdobia prispievame k ochrane vtáctva. Naše turistické vychádzky majú v sebe okrem športových disciplín zahrnuté aj environmentálne prvky: čo do prírody patrí a čo nie, priame pozorovanie rastlín a živočíchov a pod. Prostredníctvom digitálnych edukačných programov (Putovanie vodnej kvapky ,...) a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné javy a vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

 • Poznávanie ľudových tradícií

Viesť deti k poznávaniu regionálneho folklóru, priblížiť im ľudové zvyky a tradície. Aktívne sa zúčastňovať na kultúrno - spoločenských akciách obce.

Popri napredovaniu moderných technológií sa snažíme deťom vštepovať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru a lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Najviac rezonujú cez vianočné a veľkonočné sviatky, počas fašiangového obdobia, pri stavaní mája a pri oslavách Dňa matiek. Spoločne si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť (zdobenie medovníčkov a vajíčok, vystúpenia detí v krojoch pri vianočných koledách a na ľudovú hudbu...).

4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, v prípade záujmu zákonných zástupcov s poldennou, poskytuje predprimárne vzdelanie deťom v čase od 6:30 do 16:00 hod., na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska zriaďovateľa.

Dĺžka štúdia je niekoľkoročná, podľa požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa a kapacitných podmienok školy.

5. Vyučovací jazyk

Podľa § 12 je vyučovacím jazykom v školách štátny jazyk (slovenský jazyk).

6. Učebné osnovy a východiská plánovania

Učebné osnovy:

 • Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „VESELÉ DETI“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Je dostupný nawebovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Bližšie pozri: http://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf).
 • Sú rozdelené do štyroch obsahových celkov (Farebná jeseň, Čarovná zima, Jarné prebúdzanie, Letné šantenie). Pre prehľadnejšie plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sú výkonové štandardy podľa jednotlivých obsahových celkov rozdelené do týždenných tém. Berúc do úvahy ich rozsah a náročnosť, niektoré sa v priebehu školského roka opakujú viackrát. Jednotlivé celky však nie sú izolované, ale navzájom sa prelínajú a dopĺňajú.
 • Učebné osnovy sa nevypracúvajú ako definitívne, nemenné, môžu sa dopĺňať a upravovať za vopred určených podmienok (podľa časových udalostí, sviatkov).

Východiská plánovania:

 • Východiská plánovania načrtávajú základný prístup našej materskej školy k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Nasledovné princípy vyjadrujú, akým spôsobom materská škola postupuje pri usporadúvaní konkrétneho obsahu vzdelávania.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním, kedy predprimárne vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede. Témy prispôsobuje dátumom podľa sviatkov a príležitostí.
 • Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej výchovno- vzdelávacej činnosti v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.
 • Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie.
 • Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným materiálom materskej školy. Voľba konkrétnej témy a dĺžka jej časového úseku je na uvážení a dohode učiteliek v danej triede. Témy predstavujú ucelenú opornú konštrukciu pri plánovaní. Jednotlivé témy je možné podľa potreby učiteliek danej triedy zlúčiť, prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít v triedach. Pri realizácii projektov a centrálnych aktivít materskej školy je potrebná spolupráca medzi všetkými učiteľkami, ale i vedením materskej školy.
 • Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia, zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.
 • Učiteľka zohľadňujúc sociokultúrne prostredie detí, sama autonómne rozhoduje na základe charakteru formulácie konkrétneho výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu smeruje priebežne, čiže vytvorením príležitostí prostredníctvom prirodzených každodenných socializačných situácií alebo ich je potrebné plánovať a realizovať v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách.
 • Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
 • V čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší, sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach.

UČEBNÉ OSNOVY MŠ OPOJ:

7. Materiálno - technické a priestorové podmienky

Naša materská škola ponúka rodičom a deťom nielen priateľské prostredie, ale aj kvalitné predškolské vzdelávanie. Na realizáciu všetkých aktivít majú deti aj pedagógovia vytvorené vhodné prostredie a materiálne zabezpečenie. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, didaktickou a audiovizuálnou technikou, množstvom didaktických pomôcok a veľkým množstvom hračiek. V každej triede sa nachádza notebook a tlačiareň. Taktiež máme digitálnu hračka Bee Bot a hovoriace štipce. Triedy sú členené na centrá aktivít, prostredníctvom rozmiestnenia nábytku, aby rešpektovali potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, cvičenie a cielené aktivity. Rozmiestnenie hračiek, detskej literatúry, učebných pomôcok, telovýchovného náradia a náčinia, hudobných nástrojov rešpektuje požiadavku vybavenia jednotlivých kútikov. Obľube sa tešia stavebnice veľkých rozmerov, magnetické stavebnice.

Učiteľky majú k dispozícii kopírovací prístroj a pripojenie na internet v celej budove. Učiteľská knižnica je dopĺňaná o nové podnetné materiály – metodiky, námety na prácu s deťmi a o odbornú literatúru.

Materská škola nesídli v účelovej budove, ale je v rámci možností prispôsobená na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Sme dvojtriedna materská škola, kde zloženie tried je heterogénne. Budova je jednopodlažná, vstup do materskej školy nie je bezbariérový. Hneď za vstupnou chodbou je šatňa pre deti, z ktorej sa vstupuje do umyvárky a WC, zároveň sa zo šatne vchádza do prvej triedy cez malú chodbu, z tejto chodby sa vchádza aj do kancelárie riaditeľky. Prvá trieda je prechodná a vstupuje sa z nej priamo do druhej triedy. V prvej triede sa každý deň rozkladajú postieľky na spánok, druhá trieda je väčšia, tu sú postieľky rozložené stále. Za touto triedou sa nachádza školská jedáleň, ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole. V pivničných priestoroch je zriadená telocvičňa pre deti, vybavená náradím a náčiním pre deti predškolského veku. V pivničných priestoroch sa ďalej nachádzajú priestory na odkladanie pomôcok vyrobených učiteľkami.

Školský dvor je neoddeliteľnou súčasťou edukačného prostredia materskej školy. Poskytuje dostatok priestoru na realizáciu rôznych organizačných foriem: pobyt vonku, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové aktivity, hrové činnosti. Školský dvor je vybavený preliezkami, hojdačkami, pieskoviskom, lavičkami a tienistými miestami pod stromami. Dvor je vysadený kríkmi, listnatými a ihličnatými stromami, ktoré filtrujú vzduch, pohlcujú prach, tlmia hluk, vytvárajú kyslík a v neposlednom rade plnia i estetickú a náučnú funkciu pri poznávaní prírodných reálií. Detské ihrisko poskytuje množstvo rôznorodých činností a hier pre deti. Je tu priestor pre bezpečné loptové hry a iné športy. Preliezačka je zameraná na rozvíjanie obratnosti a akrobatických zručností. Deti tu majú možnosť využívať preliezačku – domček so šmýkačkou, prístrešok, rôzne sezónne hračky a pomôcky do piesku, prípadne do snehu, či na hrabanie lístia. Bohatá zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody.

Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt detí v MŠ. Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú základné podmienky ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho napredovania. Rovnako dôležitá je aj spätná väzba poskytnutá deťom, súvisiaca s budovaním základov sebahodnotenia a sebapoznávania.

Hodnotenie uskutočňujeme formou pedagogickej diagnostiky. Zahŕňa procesy a aktivity, ktoré napomáhajú získať o dieťati komplexné poznatky. Písomnú diagnostiku detí vykonávajú učiteľky trikrát v roku v diagnostických hárkoch a na základe toho spracujú hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov. Zmysel hodnotenia detí spočíva v tom, aby sme vedeli odborne posúdiť účinnosť pedagogickej práce, aby sme mali dôkladné poznanie o učebnom pokroku konkrétnych detí, ale i v oblastiach rozvoja sociálnych vzťahov, hodnôt, emocionálneho prežívania a ďalších pre deti významných oblastí.

Systém kontroly a hodnotenia detí je priebežné monitorovanie výsledkov vzdelávania sa detí a ich formatívne hodnotenie (zamerané na podporu ďalšieho učenia detí, je užitočnou spätnou väzbou) na základe poznatkov získaných:

 • pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, zo záznamov, výsledkov pedagogickej diagnostiky, z úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania v materskej škole vymedzeného prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích oblastí i s využitím evaluačných otázok (v implicitnej forme),
 • analýzou výtvarných prác a iných produktov detí (portfólií), referenciami od rodičov a iných odborných zamestnancov,
 • vyhodnocovaním výsledkov detí na rôznych typoch prehliadok a vystúpení,
 • vyhodnocovaním úspešnosti v rámci externej evaluácie,
 • zhodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov detí.

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je získať relevantný a dlhodobý prehľad o rozvoji a učení sa dieťaťa i o zrealizovaných opatreniach a ich účinnosti, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality materskej školy. Učiteľkám i vedeniu materskej školy poskytuje spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s dieťaťom, ako i individuálne vzdelávacie pokroky dieťaťa a výsledky vlastného vzdelávacieho úsilia učiteliek.

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

V škole vytvárame prostredie priaznivej pracovnej klímy s dôrazom na vzájomnú dôveru, úctu, zodpovednosť a pracovné nasadenie v stabilnom kolektíve, ktorý udržiava dobré medziľudské vzťahy s rodičmi.

Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných:

 • pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi,
 • referenciami od detí, rodičov a iných odborných zamestnancov,
 • vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží, prehliadok a pod.,
 • vyhodnocovaním úspešnosti v rámci externej evaluácie,
 • zhodnotením dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov s deťmi,
 • hodnotením činnosti pedagóga v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
 • vyhodnocovaním plnenia činností nad rámec pracovných úloh a pod.

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Toto má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií zamestnancov, k motivácii učiteliek, aby samy sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania, a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade s vlastnými cieľmi, poslaním i zameraním.

Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov umožňuje vedeniu školy čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať školský vzdelávací program, v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania.


Vypracovala: Bc. Nikola Gašparovičová v spolupráci so všetkými pedagogickými zamestnancami v materskej škole.

V Opoji dňa 26.08.2019


Prehľad o revidovaní a doplnkoch

 

Dátum

Predmet revidovania, doplnku

24.8.2020

Učebné osnovyNa stiahnutie SkVP MŠ OPOJ.pdf