Plán aktivít

 PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

SEPTEMBER

Spoznaj svoj okolie

 • Turistická vychádzka posilňovať kladný vzťah k prírode, podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí


Kniha moja najlepšia kamarátka 

 • vytvoriť čitateľský kútik, rozvíjať čitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre

Tekvicové dekorácie 

 • vytvoriť z tekvíc rôzne dekorácie, postavy, rozvíjať kreativitu a estetické cítenie detí

 

Jesenné upratovanie

 • Hrabanie lístia v školskej záhrade


OKTÓBER

Šarkaniáda

 • Zhotovenie šarkanov z plodov jesene a iných materiálov
 • Výstava šarkanov

 

Úcta k starším

 • Príprava programu ku dňu Úcta k starším

 

Aké plody nám ponúka jesenná príroda 

 • vytvoriť výstavku jesenných plodov, deň ovocia a zeleniny
 • ochutnávka zdravých jabĺčok, spojená s výrobou zdravých šalátov z nich 

 

NOVEMBER

Zdravé deti – svetový deň výživy

 • ochutnávka ovocia a zeleniny, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
 • Príprava ovocných a zeleninových šalátov, nátierok spojená s ich ochutnávkou

 

Deň materských škôl

 

Ďakujeme za knižôčku

 • Realizácia zbierky kníh do knižnice našej MŠ počas celého školského roku 2021/2022 

 

Zapáľme svetielko

 • navštíviť cintorín, zapáliť sviečky a uctiť si pamiatku zosnulých

 

O dvanástich mesiačikoch

 • oboznamovať deti s predčitateľskou gramotnosťou, priblížiť svet písmen a čislíc

 

 

DECEMBER

Vitaj Svätý Mikuláš

 • Privítanie sv. Mikuláša - príprava programu deťmi v triedach

 

Vianočné tradície v MŠ

 • Zhotovenie tradičných výrobkov k Vianociam – pečenie medovníkov, ukážka ľudových remesiel, spoločne s deťmi pripraviť ukážku štedrej večere.

 

List Ježiškovi

 • Vytvorenie knihy želaní našich detí (začiatok Decembra)

 

Vianočná besiedka pri stromčeku 

 • Príprava vian. programu – v rámci možností


JANUÁR

Kŕmidlá pre vtáčiky

 • Výroba kŕmidiel pre vtáčiky
 • Vychádzka zimnou krajinou spojená s rozmiestnením kŕmidiel na stromy v okolí MŠ

 

Snehu sa my nebojíme

 • súťaž o najkrajšieho snehuliaka, stavanie snehových bariér, sánkovačka, kĺzanie sa na ľade – v rámci možností

 

Zima očami detí, zimné radovánky

 • rozprávkový príbeh s vílou Zimou, inšpirovať fantáziu detí a prebúdzať ich predstavivosť

 

 

FEBRUÁR

Karneval

 • Fašiangový karneval detí v MŠ

 

Brusíme si jazýček 

 • Budeme sa hrať so slovami, rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, čítať s porozumením, používať spisovnú podobu materinského jazyka

 

Filipové dobrodružstva

 

 • ochrana životného prostredia, správna výživa, ochrana pred úrazmi


MAREC

Malý básničkár

 • Prednes básní deťmi v triedach

 

Návšteva knižnice

 • Návšteva mestskej knižnice v Trnave
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením 


Divadelný týždeň

 • „Deti pre deti“ - deti z triedy Ježkov zahrajú divadielko deťom z triedy Mravčekov a opačne

V kúzelnej krabici

 • kniha je náš kamarát - prezentácia ako vznikla knihaputovanie knihy do svojich domovov

 

Šport pre všetkých

 • podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, pestovať vzťah k pohybu a k pravidelným športovým aktivitám. 


Deň Vody

 • Príprava aktivity k Svetovému dňu vody 22.3.2022

 

APRÍL

Veľkonočné trhy

 • Príprava Veľkonočných výrobkov


Staráme sa o les

 • Beseda s lesníkom – v rámci možností

 

Zem budeme si ťa chrániť - Deň zeme

 • čistenie okolia od odpadkov, uplatňovať predstavy o Zemi – vytvoriť mapu, starostlivosť o prírodu, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, k ich ochrane - výstavka prác z odpadového materiálu v MŠ 
 • Upratovanie areálu a okolia MŠ
 • Príprava aktivity ku Svetovému dňu Zeme 22.4.2022

 

Tajomstvá šlabikára- tešíme sa do školy

 • Návšteva predškolákov v základnej škole – v rámci možností

 

Divadielko

 • Divadelné predstavenie v našej MŠ

Štrngálky

 • nesúťažná prehliadka moderných a ľudových piesni

MÁJ

Úsmev mojej mamy 

 • výroba darčekov pre mamičky
  Zodpovedá: Všetky učiteľky
 • Príprava programu ku Dňu matiek 

Dano a Danka učia deti z dravej výžive - Deň mlieka

 • Prezentácia mliečnych výrobkov k Medzinárodnému dňu mlieka 19. 05. 2022

JÚN

MDD 

 • Prekvapenie pre deti k ich sviatku

Hviezdoslavček

 • Príprava a účasť detí v prednese poézie a prózy

Rozlúčka predškolákov

 • sľub priateľstva, slávnostné ukončenie predprimárneho vzdelávania deti (akcia za účasti rodičov – v rámci možností)