Thumbnail

Predčitateľská gramotnosť V MŠ

Deti už od narodenia vnímajú jazyk v rôznych podobách, či už rozprávaním, spievaním, recitovaním alebo počúvaním pri čítaní kníh.  Tak sa ho časom naučia prirodzene používať.  Deti  oveľa skôr ako nastúpia  do základnej školy  chápu, že čítanie a písanie je zdrojom dôležitých informácií. Túto fázu nazývame predčitateľská  gramotnosť, kde si  budujú  schopnosť  reagovať  na písmená, na čítaný text,  porozumieť textu  i  ho zreprodukovať.  V praxi  to znamená, že dieťa by malo vnímať a pochopiť, že čítaním a písaním môže spoznávať okolitý  svet  a získavať  informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé a dôležité.  Veľkú úlohu pri vývine gramotnosti zohráva stimulujúce prostredie v materskej škole.  No aj rodičia by sa mali aktívne zúčastňovať  na jej rozvoji  u svojho dieťaťa. 

Spôsoby ako pomôcť  rozvíjať predčitateľskú gramotnosť:

 • hovorte s dieťaťom pozitívnym spôsobom
 • konverzujte čo najviac
 • vysvetlite význam  pre neho nového slova
 • čítajte, čítajte a čítajte. Každý deň (v knihách je iný slovník ako ten, ktorý používame doma)
 • naučte dieťa narábať s knihou
 • hľadajte v knihách písmená...
 • ukazujte si slová, ktoré čítate, urobte z čítania zábavu
 • porovnávajte tvary písmen
 • zahrajte sa meno mesto zviera vec.......
 • hovorte a zapisujte písmená (meno dieťaťa,....) (do piesku, do snehu...)
 • hrajte sa s písmenkami (trieďte, zoskupujte, vystrihujte, vytvárajte nápisy..)
 • spievajte a recitujte
 • skúšajte jazykolamy
 • nechajte dieťa samé prerozprávať  príbeh
 • podporujte ho v rozprávaní o čomkoľvek

V našej materskej škole vytvárame bohato podnetné prostredie na rozvoj predčitateľskej gramotnosti dieťaťa. Prostredie máme vytvorené na podporu a rozvoj počiatkov písania a čítania vo všetkých edukačných aktivitách počas celého dňa. Majú k dispozícii rôznorodé pomôcky, materiály, knihy (rozprávky, básničky, náučná literatúra), časopisy, písmenká, interaktívnu tabuľu, cd prehrávač. Na rozvoj aktívnej slovnej zásoby využívame tvorivú dramatiku či dramatizáciu deja. 

Predčitateľskú gramotnosť môžeme odborne definovať ako komplex jazykových spôsobilostí. Môžeme ju vnímať ako súbor schopností, vedomostí a poznatkov, ktoré sa u dieťaťa rozvíjajú ako základ jeho schopnosti vyvodzovať význam z textov rôzneho charakteru. Zároveň platí, že pokiaľ nadobudne dieťa dobrú úroveň predčitateľskej gramotnosti, jeho štart v škole býva bezproblémový.