Thumbnail

Školská zrelosť

Čo má vedieť 6 ročné dieťa pred vstupom do ZŠ?

                    Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko – psychologických poradní (CPPPaP). 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

 • samostatne sa obliecť a obuť,

 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,

 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,

 • správne vyslovovať všetky hlásky,

 • vyjadrovať sa plynule v zložitejších vetách,

 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,

 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,

 • poznať základné farby,

 • spočítať predmety najmenej do desať,

 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu,

 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,

 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

 • orientovať sa v priestore, vie kde je: vpredu, hore, dole, vpravo, vľavo.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ?

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,

 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,

 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskýva sa za rodičov, neuteká),

 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý, 

 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez hádky, bitky, vzdorovitosti, 

 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,

 • nepomočuje sa.

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko – psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály. 

Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklady začiatku plnenia školskej dochádzky a dodatočné odloženie povinnej školskej dochádzky ZRUŠENÉ!

 Avšak stále máte možnosť požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Vtedy je potrebný: 

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)

- písomný súhlas pediatra

- informovaný súhlas zákonného zástupcu


POZOR: na zápis do 1. ročníka ZŠ musíte ísť aj tak. (§19 školského zákona hovorí: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Tá začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku.....)

SOCIÁLNA PRIPRAVENOSŤ:

 • nemalo by mu robiť problém odlúčiť sa od rodičov, 

 • dieťa by sa malo cítiť dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu, 

 • uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť, 

 • dieťa by malo vedieť spolupracovať so spolužiakmi (aby vo vzťahu k žiakom bolo šetrné k ich výsledkom práce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných – veľmi citlivý ukazovateľ pripravenosti dieťaťa k vstupu do školy zo sociálnej stránky)

HRUBÁ MOTORIKA:

 • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť

 • behať bez „šmatlania“

 • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky

 • udržať rovnováhu

 • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb

 • hádzať a chytať loptu

JEMNÁ MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA:

 • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky

 • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúk, vlnovku a pod. 

 • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť

 • navliekať korálky

 • presne strihať

 • zaviazať si šnúrky na topánkach

 • správne držať ceruzku a správne sedieť pri stole

JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI:

 • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo alebo príbeh, ktorý si vypočulo

 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť

 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú

PREDČÍSELNÉ PREDSTAVY:

 • orientácia: vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred, za, prvý, posledný, 

kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší

 • číselný rad

 • sčítanie a odčítanie v obore do 10

 • poznať a pomenovať geometrické tvary

ZRAKOVÁ PERCEPCIA:

 • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce a to: vertikálne a horizontálne

 • zraková pamäť

 • zraková analýza a syntéza

SLUCHOVÁ PERCEPCIA:

 • rozoznávať a lokalizovať zvuky

 • diferencovať ich podľa akustickej predlohy

 • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet

 • určiť začiatočnú, poslednú a stredovú hlásku v slove (napr. pes)

 • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť

 • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)

 • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, lastovička, lavica a i.)

NEZRELOSŤ:

Medzi typické prejavy nezrelosti patrí: citová labilita, nadmerná pohybovosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, oneskorený vývin reči, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, ťažkosti s prispôsobením sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení, nedostatky v somatickom (telesnom) vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie CNS (centrálnej nervovej sústavy), výrazne podpriemerný intelekt.